Om Bergeheia Vindpark

Prosjektinformasjon

• Utbygger: Norsk Vind AS
• Vest for Sirdalsvatnet, ved Øykjeheia Naturreservat.
• I Sirdal og Lund kommuner
• Effekt: MW 300
• Høyde vindturbiner: 250 m
• Nærmeste bebyggelse/fritidsbolig: 800 – 1000 m
• Anleggsveier: 40 – 50 km
• Store oppstillingsplasser/ tilkomstveier, transformatorbygg og rørgater / linjestrekk
tett innpå flere hyttefelt.

Dokumenter til nedlasting:

Forhåndsmelding fra Norsk Vind (pdf)
Plankart Bergeheia (pdf)
Kart nettverkstilknytningsalternativer (pdf)


Negative ringvirkninger

• Rasering av uberørt natur.
• Flere boliger/hytter ligger innenfor anbefalt støysone for infralyd.
• Kjemikalier/olje brukt i utbygging- og driftsfasen forurenser bl.a. drikkevann og områdets fauna.
• Iskast-problematikk, fare for skader og i verste fall tap av liv.
• Skyggekast, belysning vingeblader er visuelt ødeleggende.
• Alvorlige konsekvenser for flere rødlistede fuglearter herunder fuglelivet i tilgrensede naturreservat.
• Begrenset verdiskaping til «det grønne skiftet» .
• Tap av store jakt- og friluftsområder.
• Få lokale arbeidsplasser i driftsfasen (estimert under 5).
• Marginal lokal gevinst av totale investeringer på flere mrd. NOK .
• Drastisk verditap på tilliggende bolig- og fritidseiendommer.


Spørsmål? Kontakt prosjektgruppen for Stopp vindturbiner i Sirdal.

Send e-post til bergeheia@gmail.com eller ring Oddvar Aamodt på 48 88 09 12.


%d bloggers like this: