Stopp vindkraftutbygging i Sirdal

Illustrasjonen viser mulig plassering av vindturbiner ved Gravatn sett fra Storeknuten. Det er planer om et belte av vindturbinanlegg fra Storeknuten, Gravassryggen, Skredå, Liland/Lunde og Bergeheia vest for Sirdalsvatnet.

Tonstadheia og Buheia er allerede tapt for all framtid. Men nye og større områder er truet av vindindustrien, som har svært omfattende planer om mer utbygging av sirdalsnaturen. I planene finner man 250 meter høye vindturbiner med blinkende høyintensiteslys og hundrevis av kilometer med veier. Alt mens FNs naturpanel ettertrykkelig har slått fast at nedbygging av natur og reduksjon av artsmangfold er vår tids største trussel.

Bergeheia – neste område truet av vindkraftutbygging

Illustrasjon av mulig plassering av 250 meter høye vindturbiner i Bergeheia i Sirdal og Lund kommuner.

Norsk Vind AS har allerede inngått avtale med grunneiere om utbygging på Bergeheia på vestsiden av Sirdalsvatnet, like ved Øykjeheia naturreservat. Forhåndsmeldingen tilsier minst 50 vindturbiner med høyde på 250 meter i et område som Miljødirektoratet definerer som inngrepsfri natur, en naturtype som er sterkt redusert de siste årene. Store myrområder som i hundrevis av år har fungert som naturlig co2-lager vil i så fall bli drenert for å bygge 40-50 kilometer med vei, transformatorstasjoner, linjestrekk/rørgater, skjæringer i landskapet, fyllinger, oppstillingsplasser, masseuttak og minst 50 betongfundamenter som hver er på størrelse med en halv fotballbane.

Det er også inngått avtaler mellom grunneiere og vindkraftutbyggere andre steder i Sirdal, men her foreligger ingen offisielle dokumenter enda. Tetthet av vindkraftutbygging i sirdalsregionen kan se slik ut om noen år:
1. Storeknuten – i nasjonal ramme for vindkraft
2. Gravassryggen – i nasjonal ramme for vindkraft
3. Skredå – i nasjonal ramme for vindkraft
4. Liland/Lunde – i nasjonal ramme for vindkraft
5. Bergeheia (ved Virak) – forhåndsmelding sendt NVE. Avtale inngått med grunneiere.
6. Buheii – under utbygging
7. Tonstad Vindpark – Utbygd. Rettssak mellom Sirdal kommune og utbygger er varslet da kommunen mener utbygger ikke har innfridd en rekke løfter.

Fakta om foreslåtte Bergeheia Vindpark

  • Bergeheia ligger ved Visland på vei til Virak vest for Sirdalsvatnet, like ved Øykjeheia naturreservat. Planområdet rammer både Sirdal og Lund, altså både Agder og Rogaland – to fylker som allerede har måttet tåle store ødeleggelser av naturverdier som følge av vindindustri.
  • Store deler av Bergeheia er av Miljødirektoratet definert som inngrepsfri sone 2. Dette er en naturtype som er sterkt redusert i de siste årene, særlig i Sør-Norge.
  • I dag er Bergeheia tilholdssted for en rekke fuglearter – inkludert rødlistede – dyr, insekter og en rik flora. Hubro, ørn, ryper og falk er blant fugler som går en svært usikker fremtid i møte.
  • Bergeheia er et kjært turområde for innbyggere i både Sirdal og Lund, samt for et stort antall hyttefolk. På grunn av den store iskastfaren vil dette turområdet ikke kunne brukes vinterstid og Allemannsretten bli tilsidesatt.
  • Med 250 høye turbiner krever Luftfartstilsynet merking med blinkende høyintensitetslys, noe som vil synes fra store deler av både Agder og Rogaland.
  • Foreløpig turbinplassering tilsier at noen turbiner vil plasseres mindre enn 1000 meter fra bebyggelse. Støy vil derfor bli et stort helseproblem for naboer i omkringliggende bebyggelse.

Du kan lese mer om planene for Bergeheia her.

Mulig plassering av 250 meter høye vindturbiner i Bergeheia.

Bevar sirdalsnaturen for fremtidige generasjoner – slaget står nå!


Spørsmål? Ta kontakt med prosjektgruppa for Stopp vindkraftutbygging i Sirdal.

Send e-post til bergeheia@gmail.com eller ring Oddvar Aamodt på 48 88 09 12.